redis_zremrangebyrank()

 
View documentation on redis.io: redis_zremrangebyrank(...)
Syntax
redis_zremrangebyrank( conn_id, key, start, stop )
User Annotations: redis_zremrangebyrank