redis_sismember()

 
View documentation on redis.io: redis_sismember(...)
Syntax
redis_sismember( conn_id, key, member )
User Annotations: redis_sismember