redis_discard()

 
View documentation on redis.io: redis_discard(...)
Syntax
redis_discard( conn_id )
User Annotations: redis_discard