redis_exec()

 
View documentation on redis.io: redis_exec(...)
Syntax
redis_exec( conn_id, output var )
User Annotations: redis_exec